ليست مديران مجتمع شركت سيمان شرق

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

سال شروع

 

سال پایان

 

سابقه

1

 

مرحوم مهندس محمدی

 

1322

 

1334

 

2سال

2

 

مرحوم مهندس عمران سرکاری

 

1334

 

1354

 

20سال

3

 

رضا پیروز

 

1354

 

1358

 

4سال

4

 

ابراهیم شیخ الاسلامی

 

1358

 

1359

 

1سال

5

 

محمد حقدوست

 

1359

 

1359

 

چند ماه

6

 

مرحوم احمد مروی

 

1360

 

1362

 

2سال

7

 

محمد حقدوست

 

1362

 

1362

 

چند ماه

8

 

کیخسرو کریم زاده

 

1362

 

1363

 

1سال

9

 

محمود خادم باشی

 

1364

 

1366

 

2سال

10

 

محمد شعبانپور

 

1366

 

1367

 

1سال

11

 

احمد مروي

 

1367

 

1370

 

3سال

12

 

کیخسرو کریم زاده

 

1370

 

1371

 

1سال

13

 

عبدالرحیم عبادی

 

1371

 

1371

 

چند ماه

14

 

محمدحسن معصومیان

 

1371

 

1373

 

2سال

15

 

ضیاء الدین معزی

 

1373

 

1373

 

چندماه

16

 

منصور کاظمی

 

1373

 

1375

 

2سال

17

 

ضیاء الدین معزی

 

1375

 

1376

 

1سال

18

 

بهروز حیدری شهباز

 

1376

 

1383

 

27سال

19

 

مجید اسماعیل زاده

 

1383

 

1387

 

4سال

20

 

علی توکلی

 

1387

 

1389

 

2سال

21

 

محمدجواد کتیبه

 

1389

 

1391

 

3سال

22

 

علیرضا نصیری

 

1391

 

1393

 

2سال

23

 

خلیل رحمانی

 

1393

 

1394

 

1سال

24

 

علیرضا نصیری

 

1394

 

1397

 

3سال

25

 

مسعود عباسی نژاد

 

1397

 

1398

 

1سال

26

 

حسام صبحی

 

1398

 

ادامه دارد

 

-