کارشناسان فروش

 

قسمت

نام و نام خانوادگی

سمت

 

شماره تلفن داخلی

فروش داخلی سیمان خاکستری

آقای چمنی

مدیریت فروش

 

05131049-1002

آقای قاسمی

رئیس فروش داخلی

 

05131049-1005

خانم مصطفایی

کارشناس فروش داخلی

 

05131049-1006

خانم دیواندری

کارشناس فروش داخلی

 

05131049-1007

آقای غلامی

کارشناس فروش داخلی

 

05131049-1008

آقای آسیدنژاد

کارشناس و هماهنگی دفتر معاونت فروش

 

05131049-1012

فروش صادراتی سیمان خاکستری

آقای ضیایی

رئیس فروش صادراتی

 

05131049-1009

آقای عظیمی

کارشناس فروش صادراتی

 

05131049-1011

مهندسی فروش سیمان خاکستری

آقای کیانی

کارشناس فنی مهندسی فروش

 

05131049-1014

فروش داخلی و صادراتی آهک صنعتی

آقای جهانپور

مدیر فروش فروش آهک صنعتی

 

05131049-1004

05138480362

دورنگار
05138480364

آقای قلیزاده