کارشناسان فروش

 

قسمت

نام و نام خانوادگی

سمت

محدوده بازار

شماره تلفن داخلی

فروش داخلی

آقای چمنی

مدیریت فروش

 

1002

آقای قاسمی

سرپرست فروش داخلی

کاشمر، بردسکن، خلیل آباد ، گناباد، تربت حیدریه، فردوس، طبس، قاین و بیرجند

1005

آقای عظیمی

کارشناس فروش داخلی

تربت جام، فریمان، تایباد و خواف

1006

آقای ضمیری خواه

کارشناس فروش داخلی

مشهد، کلات ، درگز و سرخس

1007

آقای هدایتی

کارشناس فروش داخلی

فاروج، شیروان، بجنورد، آشخانه،رازوجرگلان، اسفراین، گرمه جاجرم

1004

آقای غلامی

کارشناس فروش داخلی

مشهد، نیشابور، بینالود ، چناران

1008

آقای آسیدنژاد

کارشناس و هماهنگی دفتر معاونت فروش

 

1012

خانم اشجعی

کارشناس فروش داخلی و مدیر باشگاه مشتریان

مشهد و قوچان

1003

فروش صادراتی

آقای ضیایی

ریاست فروش صادراتی

 

1009

آقای اسدی

کارشناس فروش صادراتی

افغانستان،پاکستان و کشورهای انگلیسی زبان

1010

آقای مرتضوی

کارشناس فروش داخلی

حوزهCISو کشورهای روسی زبان

1011

مهندسی فروش

آقای تیموری

مدیریت مهندسی فروش

 

 

آقای کیانی

کارشناس فنی مهندسی فروش

 

1014