کارشناسان فروش

قسمت
نام خانوادگی
سمت
تلفن مستقیم
فروش داخلی سیمان خاکستری
آقای قاسمی
رئیس فروش داخلی
05131049-1005
خانم مصطفایی
کارشناس فروش داخلی
05131049-1006
خانم دیواندری
کارشناس فروش داخلی
05131049-1007
آقای آسیدنژاد
کارشناس و هماهنگی دفتر معاونت بازاریابی و فروش
05131049-1012
فروش صادراتی سیمان خاکستری
آقای ضیایی
رئیس فروش صادراتی
05131049-1010
آقای عظیمی
کارشناس فروش صادراتی
05131049-1009
مهندسی فروش سیمان خاکستری
آقای کیانی
کارشناس فنی مهندسی فروش
05131049-1014
فروش داخلی و صادراتی آهک صنعتی
آقای قلیزاده
مدیر فروش آهک صنعتی
05131049-1004
دکمه بازگشت به بالا