ليست مديران مجتمع شركت سيمان شرق

نام و نام خانوداگی
سال شروع
سال پایان
سابقه
مرحوم مهندس محمدی
1322
1334
2 سال
مرحوم مهندس عمران سرکاری
1334
1354
20 سال
رضا پیروز
1354
1358
4 سال
ابراهیم شیخ الاسلامی
1358
1359
1 سال
محمد حقدوست
1359
1359
چند ماه
مرحوم احمد مروری
1360
1362
2 سال
محمد حقدوست
1362
1362
چند ماه
کیخسرو کریم زاده
1362
1363
1 سال
محمود خادم باشی
1364
1366
2 سال
محمد شعبانپور
1366
1367
1 سال
احمد مروی
1367
1370
3 سال
کیخسرو کریم زاده
1370
1371
1 سال
عبدالرحیم عبادی
1371
1371
چند ماه
محمد حسن معصومیان
1371
1373
2 سال
ضیاء الدین معزی
1373
1373
چند ماه
منصور کاظمی
1373
1375
2 سال
ضیاء الدین معزی
1375
1376
1 سال
بهروز حیدری شهرباز
1376
1383
7سال
مجید اسماعیل زاده
1383
1387
4 سال
علی توکلی
1387
1389
2 سال
محمد جواد کتبیه
1389
1391
3 سال
علیرضا نصیری
1391
1393
2 سال
خلیل رحمانی
1393
1394
1 سال
علیرضا نصیری
1394
1397
3 سال
مسعود عباسی نژاد
1397
1398
1 سال
حسام صبحی
1398
ادامه دارد