سیمان تیپ 2 - 50 کیلو گرم

سیمان پرتلند نوع 2

بر اساس استاندارد ملی ایران (389: سیمان پرتلند-ویژگی‌ها، تجدید نظر چهارم 1399) این نوع سیمان خود به دو دسته تقسیم می‌شود:

پ 2: این سیمان برای کارهای عمومی به خصوص در مواردی که مقاومت متوسط در برابر سولفات‌ها مورد نظر است، کاربرد دارد.

پ 2 گ: این سیمان برای کاربرد عمومی و به طور خاص برای هنگامی که گرمای هیدراته شدن متوسط و مقاومت متوسط در برابرحمله‌ی سولفات‌ها مورد نظر است، کاربرد دارد.

سیمان تولید شده در مجتمع کارخانجات سیمان شرق از نوع (پ 2 گ) بوده و در ادامه با نام اختصاری سیمان نوع 2 از آن یاد می‌شود.

  • سیمان تیپ 2 به دلیل داشتن حداکثر 7/5 درصد تری کلسیم آلومینات (C3A) از دوام متوسطی در محیط سولفاتی برخوردار است. سیمان پرتلند تیپ 2 در مواردی به کار می‌رود که هدف انجام اقدامات پیشگیرانه برای حفظ بتن در محیط سولفاتی متوسط باشد. سیمان نوع 2 نسبت به سیمان نوع 1 گرمای کمتری با سرعت آهسته تر را طی فرآیند هیدراسیون تولید می‌کند. در اثر کاربرد این سیمان افزایش دما و ترک‌های حرارتی کاهش پیدا می‌کند، این ویژگی کاربرد سیمان نوع 2 را برای بتن ریزی در هوای گرم توسعه داده است.

شرکت سیمان شرق

موارد کاربرد سیمان نوع 2:

-از این سیمان در سازه‌ها یا اعضایی از آن‌ها که در تماس با خاک یا آب زیرزمینی در شرایط سولفاتی متوسط قرار دارند استفاده می‌شود. سولفات‌های موجود در خاک مرطوب یا آب می‌توانند با نفوذ در بتن و انجام واکنش‌های انبساطی با C3A هیدراته، موجب انبساط، پوسته شدگی و ترک خوردگی بتن شوند. برخی از ترکیبات سولفاتی مانند منیزیم سولفات مستقیما به کلسیم سیلیکات هیدرات (C-S-H) حمله می‌کنند. چرخه‌های خشک و تر شدن متوالی در محیط سولفاتی تشکیل نمک‌ها و یا ترکیبات سولفاتی که برای تخریب خمیر سیمان از فشار تبلور کافی برخوردارند را شدت می‌بخشد. برای کنترل واکنش‌های ذکر شده، استفاده از سیمان تیپ 2 باید با نسبت آب به سیمان پایین همراه باشد.

-بتن در تماس با آب دریا اغلب از سیمان نوع 2 ساخته می‌شود. در آب دریا مقادیر قابل توجهی از سولفات‌ها و کلریدها به صورت محلول وجود دارد. اگرچه سولفات‌های موجود در آب دریا قابلیت واکنش با C3A را دارند، اما وجود یون‌های کلرید مانع از واکنش انبساطی می‌شود که ویژگی اصلی واکنش سولفات با C3A است. کلسیم سولفوآلومینات (اترینگایت) و دیگر ترکیبات سولفاتی حاصل از واکنش سولفات با C3A، در شرایط وجود یون کلرید محلول تر بوده و به سرعت به خارج بتن شسته شده و در نتیجه انبساط مخرب کمتری ایجاد می‌شود.

-سازه‌هایی با ابعاد قابل توجه: و در شرایط سولفاتی متوسط

-پایه‌ی پل‌ها: در مجاورت خاک با مشخصه‌ی سولفاتی متوسط یا در آب حاوی مقدار متوسط یون کلرید و سولفات

-پی‌ها: در خاک‌های با شرایط سولفاتی متوسط

-دیوارهای حایل: برای اجرا در خاک با شرایط سولفاتی متوسط

شرکت سیمان شرق

نکات قابل توجه در کاربرد سیمان نوع 2:

-باید توجه داشت این نوع سیمان برای استفاده در شرایط محیط سولفاتی متوسط مناسب است و برای استفاده در شرایط محیط سولفاتی شدید باید از سیمان نوع 5 استفاده شود.

-چنانچه ابعاد اعضای سازه‌ به اندازه‌ای بزرگ باشد که در صورت استفاده از این نوع سیمان، ایجاد حرارت هیدراسیون بالا پیش بینی می‌شود، باید از سیمان نوع 4 استفاده شود.

-مقاومت سازه‌ی ساخته شده با سیمان نوع 2 در مجاورت آب دریا، در صورت تامین نفوذپذیری کم برای بتن و پوشش کافی برای آرماتور حاصل می‌شود.

شرکت سیمان شرق